Město Chabařovice

Odbor správní (OS)

A) AGENDA VNITŘNÍCH VĚCÍ

l) Záležitosti volební - zabezpečuje přípravu voleb po stránce organizační a technické v rozsahu stanoveném platnými volebními zákony a dalšími opatřeními

2) Sčítání lidu, domů a bytů - zajišťuje úkoly při sčítání stanovené v instrukcích Českého statistického úřadu

3) Referendum - zabezpečuje přípravu referenda po stránce organizační a technické v rozsahu stanoveném platnými zákony a dalšími opatřeními

4) Veřejné sbírky, loterie a jiné podobné hry - povoluje sbírky v územním obvodu, odvolává povolení sbírek, provádí dozor a kontrolu nad prováděnými sbírkami, dává souhlas ke změně použití výtěžku sbírky. Dále povoluje ve svém územním obvodu a provádí dozor nad průběhem loterií, dává souhlas k jinému využití výtěžku loterie, případně rozhoduje o použití výtěžku loterie nepovolené. Kontroluje vyúčtování loterie, provádí dozor a kontrolu nad dodržováním platných zákonů a dalších opatřeních v této oblasti.

5) Věci státních symbolů - provádí dohled a projednává přestupky ve věci státních symbolů ČR v rozsahu stanoveném platnými volebními zákony a dalšími opatřeními.

6) Ztráty a nálezy - v souladu s instrukcí MV ČR a občanského zákona přijímá ohlášení nálezu, nakládá s nalezenou věcí, zjišťuje vlastníka a vydává nález

7) Shromažďování - v rozsahu stanoveném platným zákonem přijímá oznamovací povinnost shromáždění, které se má konat na území obvodu a nepřesahuje hranice obvodu.

8) Obecně závazná nařízení  - pro orgány města připravuje návrhy obecně závazných nařízení na úsecích, které spravují.

9) Evidence obyvatel - vede evidenci obyvatel ve svém obvodu dle příslušných zákonných norem. Provádí přihlašování, odhlašování a veškeré změny v evidenci obyvatel a spolupracuje s nadřízenými orgány. Zahajuje správní řízení, včetně vydáví rozhodnutí na zrušení údaje o místě trvalého pobytu. Využívá přístupu k údajům v základních registrech prostřednictvím aplikace Czech POINT.

10) Informace o občanech - vydává potvrzení a zprávy o občanech, stanoví-li tak obecně závazný předpis. Při podávání informací o občanech se řídí platnými právními normami.

11) Občanské průkazy – vystavuje náhradní doklady při ztrátách občanských průkazů, změně stavu a trvalého pobytu.

12) Uzavírá smlouvy na pronájem hrobových míst a kolumbárií na městských hřbitovech, spolupracuje s pohřebními službami.

13) Městské byty - vede agendu spojenou s pronájmem bytů, výměnami bytů, evidenci volných bytů a podaných žádostí na pronájem bytů.

14) Byty v DPS - vede agendu spojenou s pronájmem bytů, výměnami bytů, evidenci volných bytů a podaných žádostí na pronájmu.

B) AGENDA MATRIČNÍ

V rámci stanoveného matričního obvodu:

1) Vyřizuje v souladu se zákonnými normami záležitosti narození.

2) Vyřizuje v souladu se zákonnými normami záležitosti manželství.

3) Vyřizuje v souladu se zákonnými normami záležitosti úmrtí

4) Vyřizuje v souladu se zákonnými normami ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu.

5) Vyřizuje dle příslušného zákona záležitosti o užívání a změně jména a příjmení.

6) Zabezpečuje záležitosti spojené se zápisy do zvláštní matriky v Brně.

7) V souladu s právními předpisy zabezpečuje vyhotovování matričních dokladů a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství pro cizinu.

8) V souladu s předpisy vydává osvědčení k církevnímu sňatku.

9) Vyhotovuje druhopisy matričních dokladů pro tuzemsko i cizinu.

10) Provádí zápisy o určení otcovství k narozenému i k nenarozenému dítěti.

11) Provádí zápisy o rozvodu do matričních knih a oznámení o přijetí dřívějšího příjmení.

12) Vyřizuje žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR.

13) Vyhotovuje statistická hlášení – demografii pro ČSÚ Praha.

14) Provádí veškerou agendu Czech POINT – výpisy, konverze dokumentů, datové schránky…

15) Vyřizuje agendu matriky a agendu ohlašovny přes Czech POINT.

C) AGENDA PÉČE O RODINU A DÍTĚ

1)  V rámci sociálně právní ochrany dětí provádí dohled nad nezletilými.

2)  Spolupůsobí při provádění výchovných opatření uložených soudem, magistrátem města, sleduje jejich účinnost v rámci platných právních norem.

3)  Působí na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti a projednává s nimi odstranění nedostatků na výchově dětí

4)  Projednává s dítětem nedostatky v jeho chování.

5)  Sleduje, zda je na základě kontrolních oprávnění zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující.

6)  Poskytuje nebo zprostředkovává rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte podle zvláštních právních předpisů.

7)  Podílí se na vytváření předpokladů pro kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí.

D) AGENDA PÉČE O ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A STARÉ OBČANY

1) Podílí se na řešení otázek bydlení těžce zdravotně postižených a starých  občanů.

2) Napomáhá k zapojení těžce zdravotně postižených a starých občanů do kulturního a společenského života.

3)  Zajišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území.

4)  Zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území.

5)  spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, případně zprostředkování kontaktu mezi poskytovateli a osobou.

6)  pečuje o nesvéprávné občany, kterým bylo Okresním soudem ustanoveno Město Chabařovice jako opatrovník.

E) AGENDA PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ

1) V souladu se zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění, řeší

přestupky a tím vede občany k dodržování zákonů a jiných právních předpisů a současně respektování práv spoluobčanů.

F) PODATELNA  A  OSTATNÍ AGENDA

1) Zajišťuje vyřizování stížností souvisejících s činnostmi celého správního úseku. 

2) Zajišťuje úkoly spojené s chodem podatelny městského úřadu včetně spisové služby.

3) Zajišťuje úkoly sekretariátu tajemníka městského úřadu a starosty města.

4) Zabezpečuje zveřejňování zpráv a informací prostřednictvím úřední desky, městského informačního kanálu, městského rozhlasu, městských novin a www stránek města.

5) Shromažďuje zprávy a informace pro redakční radu městských novin.

6) Zajišťuje skartaci materiálů městského úřadu dle platných právních norem a v souladu se Spisovým a skartačním řádem MěÚ Chabařovice.

7) Eviduje datové zprávy doručené prostřednictvím datové schránky města a předává je příslušným odborům.

8) Odesílá dokumenty, připravené k vypravení prostřednictvím datové schránky města.

G) AGENDA INVESTIC

1) Na základě podnětů členů zastupitelstva města a rady města, připomínek zaměstnanců úřadu a občanů, vede databázi akcí připravovaných k realizaci dle priorit určených zastupitelstvem vždy na jednotlivé roky dle finančních možností města pro přípravu podkladů pro návrh rozpočtu města.

2) Zajišťuje komplexní investiční činnost úřadu, v souladu s plánem investiční výstavby zabezpečuje předprojektovou a projektovou přípravu staveb.

3) Zabezpečuje projednání a smluvní realizace staveb s dodavateli.

4) Provádí pravidelné sledování realizovaných staveb po stránce termínové a technické.

5) Spolupracuje při přípravě a realizaci výběrových řízení nově zahajovaných staveb.

6) Archivuje dokumentaci zajišťovaných staveb.

H) AGENDA VODNÍHO A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1) Vyhlašuje způsobem v místě obvyklým opatření uložená veterinářem na zdolání nákazy, dbá na jejich dodržování a vyhlašuje výzvu na zdolání nákazy.

2) Povoluje výjimky ze zákazu vypalování křovin, trávy a plevele, jakož i odstraňování živých plotů a křovin na honebních pozemcích.

3) Vykonává správu drobných vodních toků ve vlastnictví města.

4) Vyjadřuje se k odnětí ze zemědělského původního fondu.

5) Zahajuje a vede přestupková řízení vůči fyzickým osobám na úseku odpadového hospodářství ve smyslu zákonů o obcích, o přestupcích, o odpadech v platném znění.

6) Povoluje kácení stromů rostoucích mimo les.

I) AGENDA SPRÁVY MĚSTSKÉHO MAJETKU

Zajišťuje agendu správy městského majetku v úzké součinnosti s ekonomickým úsekem v souladu s příslušnými právními normami, zejména:

1) Zajišťuje úkoly spojené s nájmem a podnájmem nebytových prostor.

2) Zajišťuje úkoly spojené s nájmem a pronájmem pozemků.

3) Zajišťuje úkoly spojené s odprodejem nemovitostí a pozemků v majetku

města včetně jeho darování a bezúplatného převodu či směny.

4) Připravuje podklady k návrhům na změnu území města a zajišťuje její provedení.

5) Připravuje podklady a organizačně zabezpečuje provedení změn v názvech ulic a veřejných prostranství na území města.

6) Připravuje plán údržby místních komunikací.

J)  STŘEDISKO SLUŽEB MĚSTA (SSMCH)

Zajišťuje úklid a čistotu na katastru města a další drobné práce pro město:

1) Zednické a řemeslné práce.

2) Úklid na městském hřbitově, na dalších plochách ve vlastnictví města a v objektech města.

3) Sekání travnatých ploch a jejich údržba (zeleň).

4) Zimní a letní údržba komunikací a chodníků čistícím zametacím strojem.

5) Zabezpečuje práce dle potřeby města na úseku veřejně prospěšných prací, zejména úklid města, čištění potoků, drobné opravy, údržbu chodníků a městských komunikací, údržbu veřejné zeleně.

6) Zabezpečuje úklid v prostorách městského úřadu, ve služebně městské policie a ve „Staré“ radnici.

7) Výpomoc příspěvkovým organizacím města (drobné opravy).

8) Služby neziskovým organizacím města (doprava materiálu, údržba).

9) Plní další činnosti související s druhem vykonávané práce, které budou blíže specifikovány v následujícím období a které SSMCH zadá zastupitelstvo města, rada města, starosta města, tajemník městského úřadu či vedoucí střediska služeb.

Městský úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuální počasí

Počasí dnes:

23. 4. 2021

oblacnosdestem

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 8 až 12°C. Noční teploty 4 až 0°C.


 • 1352
  1. písemná zmínka
 • 2514
  Obyvatel
 • 16
  Vodních ploch
 • 9
  Zaniklých obcí v okolí
 • 9
  Zaniklých hlubinných dolů