Město Chabařovice

Odbor majetku a rozvoje města (OMaR)

A) AGENDA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

1) Zpracovává návrhy pro jednání zastupitelstva města o závazných částech územního plánu sídelního útvaru včetně jeho změn.

2) Vydává územní rozhodnutí včetně sloučeného se stavebním povolením, pokud je předmětný pozemek součástí území se schválenou ÚPD.

3) V neurbanizovaném území povoluje stavby dle § 18 odst.5 a 6 stavebního zákona.

B) AGENDA STAVEBNÍHO  ŘÁDU

V souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a prováděcích předpisů k němu (dále jen „zákon“):

1) Provádí stavební řízení a povoluje stavby jednoduché a provozovny (dále jen „stavby“) bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, dále jejich nástaveb, přístaveb a stavebních úprav.

2) Přijímá ohlášení stavebníků a sděluje jim, že nemá námitek proti provedení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací.

3) Vydává stavební povolení k žádostem stavebníků (občanů a organizací).

4) Povoluje změny staveb před jejich dokončením.

5) Rozhoduje o prodloužení platnosti stavebních povolení.

6) Vede řízení a vydává stavební povolení týkajících se terénních úprav, umisťování reklamních a propagačních zařízení.

7) Provádí kolaudační řízení a kolauduje stavby, pro které vydal stavební povolení, dále dokončené terénní úpravy a informační, reklamní a propagační zařízení, pokud tak stanovil při jejich povolení.

8) Na žádost stavebníka může vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby i před odevzdáním a převzetím všech dodávek, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby a předčasné užívání neohrožuje bezpečnost a zdraví osob

9) Rozhoduje v dohodě s dotčenými orgány státní správy o prozatímním užívání stavby ke zkušebnímu provozu před vydáním kolaudačního rozhodnutí a stanoví pro něj podmínky, vydává souhlas k zahájení zkušebního provozu.

10) Rozhoduje o změnách ve způsobu užívání stavby.

11) Nařizuje vlastníkům neprovádějícím řádně údržbu stavby, aby v určité lhůtě a za stanovených podmínek sjednali nápravu.

12) Nařizuje vlastníkům stavby, vyžaduje-li to zájem společnosti, provedení nezbytných úprav na stavbě nebo stavebním pozemku z důvodu hygienických, bezpečnostních, požárních a estetických. Přiměřené opatření činí i pokud se jedná o terénní úpravy.

13) Nařizuje vlastníkům staveb odstranění závadných staveb, staveb postavených bez povolení nebo v rozporu s ním, stavby, k nimž bylo stavební povolení zrušeno, dočasné stavby, odstranění informačních, reklamních a propagačních zařízení.

14) Nařizuje provedení neodkladných zabezpečovacích prací vlastníkům stavby, ohrožuje-li jeho stavba svým stavem život nebo zdraví osob, národohospodářské nebo kulturní hodnoty a je-li nezbytné stavbu ihned odstranit.

15) Nařizuje vlastníkům stavby její vyklizení, jestliže stavba bezprostředně ohrožuje život nebo zdraví osob a uvědomuje vlastníky pozemků o času, pravděpodobném rozsahu zásahů do práv vlastníků (uživatelů).

16) Je pověřeným orgánem ochrany přírody a krajiny. Vydává rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků. Vyjadřuje se k věcným břemenům.

17) Zajišťuje výkon státního stavebního dohledu nad prováděním, užíváním a odstraňováním staveb. Dále pak je v jeho pravomoci zastavení realizované stavby v případě vážného zájmu.

18) Nařizuje vlastníku stavby pořízení dokumentace skutečného provedení stavby nebo zjednodušené dokumentace (pasportu stavby).

19) Projednává, vede řízení a ukládá sankce ve věcech přestupků občanů a správních deliktů organizací.

20)  Vydává souhlas k povolení staveb speciálními stavebními úřady.

21) Zajišťuje evidenci a ukládá veškeré písemnosti, týkajících se stavebního povolení, kolaudačního rozhodnutí a jiných opatření, týkajících se staveb, vydaných v rámci přenesené pravomoci spolu s příslušnými spisy a doklady.

22) Rozhoduje o možnosti oprávnění vstupu na cizí pozemky či stavby pracovníkům jiných orgánů, organizací i občanům, pokud plní úkoly pro účely tohoto zákona.

23) Ukládá těm, kteří mají vlastnická práva k sousedním pozemkům či stavbám, aby trpěli provedení prací ze svých pozemků či staveb.

24)  Činí si úsudek o námitkách občanskoprávní a jiné povahy a rozhoduje ve věci.

25) Vydává územní rozhodnutí včetně sloučeného se stavebním povolením.

26)  Eviduje a inventarizuje pozemky.

C) AGENDA DOPRAVY

V souladu se zákonem o pozemních komunikacích (silniční zákon) v platném znění:

1) Vykonává státní správu jako správní orgán ve věcech místních a účelových komunikací.

2) Rozhoduje o připojování a zřizování sjezdů, o úpravách nebo zrušení připojení a sjezdů na sousední nemovitosti (místní a účelové komunikace).

3) Vykonává státní odborný dozor.

4) Se souhlasem dopravního inspektorátu rozhoduje o uzavírce a objížďce.

5) V dohodě s dopravním inspektorátem povoluje zvláštní užívání.

6) Ukládá nezbytná opatření pro odvrácení ohrožení.

7) Povoluje v zastavěném území zřizování podzemních vedení v tělese komunikace.

8) Dává souhlas k umístění, údržbě nebo odstranění vedení na komunikaci nebo v jejím tělese.

9) Mimo zastavěné území povoluje provedení křížení podzemního vedení s komunikacemi.

10) Povoluje případné umístění telekomunikačních vedení v silničním pomocném pozemku.

11) Rozhoduje o případných sporech mezi správci místních a účelových komunikací a správci vedení.

12) Ukládá pokuty organizacím.

13) Projednává přestupky v intencích zákona ve vztahu k místním a účelovým komunikacím.

D) AGENDA OSTATNÍ

1) Zajišťuje vyřizování stížností souvisejících s činnostmi celého odboru stavební úřad.

2) Vydává výpisy z Czech POINT.

3) Zajišťuje skartaci materiálů dle platných právních norem.

4) Zpracování podkladů pro RM a ZM ohledně prodejů, pronájmů atd.

5) Zpracování podkladů pro RM a ZM ohledně uzavření smluv na věcná břemena (služebností), kontrola plnění finančních náhrad.

6) Výběr nájmů za pronajaté pozemky.

7) Zápis do systému ISUA-RUIAN.

8) Agendy registrů práv a povinností.

9) Veřejné zakázky.

Městský úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuální počasí

Počasí dnes:

23. 4. 2021

oblacnosdestem

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 8 až 12°C. Noční teploty 4 až 0°C.


 • 1352
  1. písemná zmínka
 • 2514
  Obyvatel
 • 16
  Vodních ploch
 • 9
  Zaniklých obcí v okolí
 • 9
  Zaniklých hlubinných dolů