Jste zde

Organizační struktura

Organizační struktura

Působnost a rámcová náplň činnosti jednotlivých odborů úřadu


Odbor správní a majetku města (OSaMM)

A) AGENDA VNITŘNÍCH VĚCÍ
l) Záležitosti volební - zabezpečuje přípravu voleb po stránce organizační a technické v rozsahu stanoveném platnými volebními zákony a dalšími opatřeními
2) Sčítání lidu, domů a bytů - zajišťuje úkoly při sčítání stanovené v instrukcích Českého statistického úřadu
3) Referendum - zabezpečuje přípravu referenda po stránce organizační a technické v rozsahu stanoveném platnými zákony a dalšími opatřeními
4) Veřejné sbírky, loterie a jiné podobné hry - povoluje sbírky v územním obvodu, odvolává povolení sbírek, provádí dozor a kontrolu nad prováděnými sbírkami, dává souhlas ke změně použití výtěžku sbírky. Dále povoluje ve svém územním obvodu a provádí dozor nad průběhem loterií, dává souhlas k jinému využití výtěžku loterie, případně rozhoduje o použití výtěžku loterie nepovolené. Kontroluje vyúčtování loterie, provádí dozor a kontrolu nad dodržováním platných zákonů a dalších opatřeních v této oblasti.
5) Věci státních symbolů - provádí dohled a projednává přestupky ve věci státních symbolů ČR v rozsahu stanoveném platnými volebními zákony a dalšími opatřeními.
6) Ztráty a nálezy - v souladu s instrukcí MV ČR a občanského zákona přijímá ohlášení nálezu, nakládá s nalezenou věcí, zjišťuje vlastníka a vydává nález
7) Shromažďování - v rozsahu stanoveném platným zákonem přijímá oznamovací povinnost shromáždění, které se má konat na území obvodu a nepřesahuje hranice obvodu.
8) Obecně závazná nařízení  - pro orgány města připravuje návrhy obecně závazných nařízení na úsecích, které spravují.
9) Evidence obyvatel - vede evidenci obyvatel ve svém obvodu dle příslušných zákonných norem. Provádí přihlašování, odhlašování a veškeré změny v evidenci obyvatel a spolupracuje s policií na tomto úseku. V rámci celostátního registru pohybu občanů spolupracuje s magistrátem. Vydává rozhodnutí na úřední zrušení trvalého pobytu.
10) Informace o občanech - vydává potvrzení a zprávy o občanech, stanoví-li tak obecně závazný předpis. Při podávání informací o občanech se řídí platnými právními normami.
11) Občanské průkazy - zabezpečuje agendu příjmu žádostí a výdeje těchto dokladů pro občany celé ČR v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy. Vystavuje náhradní doklady při ztrátách občanských průkazů, změně stavu a trvalého pobytu.
12) Městské byty - vede agendu spojenou s pronájmem bytů, výměnami bytů, 
evidenci volných bytů a podaných žádostí na pronájem bytů.
13) Byty v DPS - vede agendu spojenou s pronájmem bytů, výměnami bytů, evidenci volných bytů a podaných žádostí na pronájmu.

B) AGENDA MATRIČNÍ
V rámci stanoveného matričního obvodu:
1) Vyřizuje v souladu se zákonnými normami záležitosti narození.
2) Vyřizuje v souladu se zákonnými normami záležitosti manželství.
3) Vyřizuje v souladu se zákonnými normami záležitosti úmrtí
4) Vyřizuje v souladu se zákonnými normami ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu.
5) Vyřizuje dle příslušného zákona záležitosti o užívání a změně jména a příjmení.
6) Zabezpečuje záležitosti spojené se zápisy do zvláštní matriky v Brně.
7) V souladu s právními předpisy zabezpečuje vyhotovování matričních dokladů a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství pro cizinu.
8) Provádí ověřování výpisů z rejstříků trestů a výpisy Czech POINT
9) V souladu s předpisy vydává osvědčení k církevnímu sňatku.
10) Vyhotovuje druhopisy matričních dokladů pro tuzemsko i cizinu.
11) Provádí zápisy o určení otcovství k narozenému i k nenarozenému dítěti.
12) Provádí zápisy o rozvodu do matričních knih a oznámení o přijetí dřívějšího příjmení.
13) Vyřizuje žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR.
14) Vyhotovuje statistická hlášení – demografii pro ČSÚ Praha.
15) Provádí výpisy Czech POINT (např. výpis z obchodního rejstříku……).
16) Vyřizuje agendu matriky a agendu ohlašovny přes Czech POINT.

C) AGENDA PÉČE O RODINU A DÍTĚ
1)  V rámci sociálně právní ochrany dětí provádí dohled nad nezletilými.
2)    Spolupůsobí při provádění výchovných opatření uložených soudem, magistrátem města, sleduje jejich účinnost v rámci platných právních norem.
3)    Působí na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti a projednává s nimi odstranění nedostatků na výchově dětí
4)    Projednává s dítětem nedostatky v jeho chování.
5)    Sleduje, zda je na základě kontrolních oprávnění zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující.
6)    Poskytuje nebo zprostředkovává rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte podle zvláštních právních předpisů.
7)    Podílí se na vytváření předpokladů pro kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí.

D) AGENDA PÉČE O ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A STARÉ OBČANY
1) Podílí se na řešení otázek bydlení těžce zdravotně postižených a starých  občanů.
2) Napomáhá k zapojení těžce zdravotně postižených a starých občanů do kulturního a společenského života.
3)    Zajišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území.
4)    Zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území.
5)    spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, případně zprostředkování kontaktu mezi poskytovateli a osobou.
6)    pečuje o nesvéprávné občany, kterým bylo Okresním soudem ustanoveno Město Chabařovice jako opatrovník.

E) AGENDA PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ
1) V souladu se zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění, řeší
přestupky a tím vede občany k dodržování zákonů a jiných právních předpisů a
současně respektování práv spoluobčanů.

F) PODATELNA a OSTATNÍ AGENDA
1) Zajišťuje vyřizování stížností souvisejících s činnostmi celého správního úseku. 
2) Zajišťuje úkoly spojené s chodem podatelny městského úřadu včetně spisové služby.
3) Zajišťuje úkoly sekretariátu tajemníka městského úřadu a starosty města.
4) Zajišťuje záležitosti pronájmu hrobových míst a kolumbárií na městských
hřbitovech.
5) Zabezpečuje zveřejňování zpráv a informací prostřednictvím úřední desky, městského informačního kanálu, městského rozhlasu, městských novin a www stránek města.
6) Shromažďuje zprávy a informace pro redakční radu městských novin.
7) Zajišťuje skartaci materiálů městského úřadu dle platných právních norem a v souladu se Spisovým a skartačním řádem MěÚ Chabařovice.
8) Eviduje datové zprávy doručené prostřednictvím datové schránky města a předává je příslušným odborům.
9) Odesílá dokumenty, připravené k vypravení prostřednictvím datové schránky města.
10) Zabezpečuje práce dle potřeby města na úseku veřejně prospěšných prací, zejména úklid města, čištění potoků, drobné opravy, údržbu chodníků a městských komunikací, údržbu veřejné zeleně.
11) Zabezpečuje úklid v prostorách městského úřadu, ve služebně městské  
policie a ve „Staré“ radnici.

G) AGENDA INVESTIC
1) Na základě podnětů členů zastupitelstva města a rady města, připomínek zaměstnanců úřadu a občanů, vede databázi akcí připravovaných k realizaci dle priorit určených zastupitelstvem vždy na jednotlivé roky dle finančních možností města pro přípravu podkladů pro návrh rozpočtu města.
2) Zajišťuje komplexní investiční činnost úřadu, v souladu s plánem investiční výstavby zabezpečuje předprojektovou a projektovou přípravu staveb.
3) Zabezpečuje projednání a smluvní realizace staveb s dodavateli.
4) Provádí pravidelné sledování realizovaných staveb po stránce termínové a technické.
5) Spolupracuje při přípravě a realizaci výběrových řízení nově zahajovaných staveb.
6) Archivuje dokumentaci zajišťovaných staveb.

H) AGENDA VODNÍHO A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
1) Vyhlašuje způsobem v místě obvyklým opatření uložená veterinářem na zdolání nákazy, dbá na jejich dodržování a vyhlašuje výzvu na zdolání nákazy.
2) Povoluje výjimky ze zákazu vypalování křovin, trávy a plevele, jakož i odstraňování živých plotů a křovin na honebních pozemcích.
3) Vykonává správu drobných vodních toků ve vlastnictví města.
4) Vyjadřuje se k odnětí ze zemědělského původního fondu.
5) Zahajuje a vede přestupková řízení vůči fyzickým osobám na úseku odpadového hospodářství ve smyslu zákonů o obcích, o přestupcích, o odpadech v platném znění.
6) Povoluje kácení stromů rostoucích mimo les.

I) AGENDA SPRÁVY MĚSTSKÉHO MAJETKU
Zajišťuje agendu správy městského majetku v úzké součinnosti s ekonomickým úsekem v souladu s příslušnými právními normami, zejména:
1) Zajišťuje úkoly spojené s nájmem a podnájmem nebytových prostor.
2) Zajišťuje úkoly spojené s nájmem a pronájmem pozemků.
3) Zajišťuje úkoly spojené s odprodejem nemovitostí a pozemků v majetku
města včetně jeho darování a bezúplatného převodu či směny.
4) Připravuje podklady k návrhům na změnu území města a zajišťuje její provedení.
5) Připravuje podklady a organizačně zabezpečuje provedení změn v názvech ulic a veřejných prostranství na území města.
6) Připravuje plán údržby místních komunikací.

Odbor ekonomický (OE)

A) AGENDA ROZPOČTU
1) Sestavuje návrh rozpočtu  na základě požadavků, které přicházejí do obce formou žádostí o příspěvek na činnost a provoz jednotlivých organizací. Provádí rozpis ve spolupráci s dalšími úseky městského úřadu v souladu s místními potřebami  na základě rozhodnutí zastupitelstva města.
2) Zabezpečuje hospodaření dle schváleného  rozpočtu, kontroluje hospodárné a účelné použití finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu.
3) Navrhuje rozpočtové změny a vede o nich evidenci
4) Zpracovává hodnocení hospodaření městského úřadu a příspěvkových organizací, navrhuje opatření k zabezpečení rozpočtových úkolů pro jednání zastupitelstva města.
5) Sestavuje závěrečný účet města a příspěvkových organizací a předkládá návrh na finanční vypořádání příspěvkových organizací zastupitelstvu města.
6) Spolupracuje s finančním a kontrolním výborem zastupitelstva města.
7) Dle návrhů jednotlivých úseků městského úřadu zpracovává rozpočtový výhled města.
8) Provádí uložení a archivaci veškerých originálů smluv města Chabařovice
9) Spravuje sociální fond a fond rozvoje města.

B) AGENDA ÚČETNICTVÍ
1) Vede účetnictví o výdajích a příjmech městského úřadu na účtech města dle rozpočtové skladby a účetní osnovy.
2) Účtuje o bankovních operacích, sleduje zůstatky účtů u bankovních ústavů.
3) Provádí kontrolu dle zákona o finanční kontrole /průběžná, následná/ účetních dokladů.
4) Provádí kontrolu účetních výkazů města a příspěvkových organizací zřízených městem.
5) Provádí kontrolu a likvidaci cestovní příkazů zaměstnanců města.
6) Zajišťuje vymáhání pohledávek předepsaných v účetnictví.
7) Zajišťuje zpracování došlých faktur, vystavení vydaných faktur, vede evidenci objednávek
8) Zajišťuje provoz pokladny a účtování pokladní dokladů a provádí odvody hotovostních plateb.
9) Zabezpečuje zaúčtování hospodářské činnosti.
10) Zajišťuje kontrolní činnost na jednotlivých odborech a  u příspěvkových organizacích.
11) Zajišťuje inventarizaci majetku města, závazků a pohledávek.
12) Provádí archivaci veškerých účetních výkazů, faktur a ostatních písemností

C) AGENDA DANÍ A POPLATKU
1) Provádí správu místních daní a poplatků /vyměřuje, vybírá a  vymáhá místní daně a poplatky/ Vyřizuje odvolání a žádosti občanů v zákonné lhůtě.
2) Eviduje platby správních poplatků a pokut, vyměřených ostatními odbory městského úřadu.
3) Vyměřuje a vymáhá penále, vystavuje platební výměry a exekuční příkazy.
4) Sumarizuje návrhy příjmové a výdajové části rozpočtu u jednotlivých daní a poplatků ve spolupráci s ostatními odbory městského úřadu.
5) Provádí archivaci daňové agendy.

D) AGENDA MZDOVÁ
1) Zpracovává podklady pro zpracování mezd a provádí výpočet mezd zaměstnancům města.
2) Zajišťuje odvody z mezd a vyhotovuje měsíční a čtvrtletní výkazy, které souvisí se zpracováním mezd.
3) Vyhotovuje  mzdové a evidenční listy.
4) Provádí archivaci účetní a mzdové agendy.

E) AGENDA VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURY A SPORTU
1) Zajišťuje v souladu s kulturní komisí města a na základě finančních možností města kulturní akce.   Eviduje a povoluje konání kulturních akcí. Zabezpečuje odvod poplatků OSA.
2) Provádí kontrolu vedení kroniky města Chabařovice a obce Roudníky.
3) Zajišťuje kulturní akce v kulturním domě Zátiší. Vydává povolení k pronájmu kulturního domu.
4) Zabezpečuje a kontroluje průběh akcí v historické budově staré radnice.
5) Vydává výpisy z Czech Pointu.
6) Provádí konverzi dokumentů.

F) AGENDA KNIHOVNY
1)  Zabezpečuje práce spojené se zpracováním a půjčováním městského knižního fondu pro  veřejnost včetně periodik.
2) Zabezpečuje využití internetové sítě pro veřejnost.
3) Zajišťuje městský informační servis.

G) OSTATNÍ AGENDA
1) Zabezpečuje a řídí provozní podmínky pro řádný průběh konaných akcí v historické budově čp. 3 Husovo náměstí (různé výstavy, stálá muzejní expozice,
jednání městského zastupitelstva, besedy s občany, činnost zájmových skupin a spolků, různé prodejní akce atd.) úplatně či neúplatně dle platných norem.
2) Zajišťuje vyřizování stížností souvisejících s činnostmi celého ekonomického odboru.
3) Provádí uložení a archivaci veškerých originálů smluv města Chabařovice.

Odbor stavební úřad (OSÚ)

A) AGENDA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
1) Zpracovává návrhy pro jednání zastupitelstva města o závazných částech
územního plánu sídelního útvaru včetně jeho změn.
2) Vydává územní rozhodnutí včetně sloučeného se stavebním povolením, pokud je předmětný pozemek součástí území se schválenou ÚPD.

B) AGENDA STAVEBNÍHO  ŘÁDU
V souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a prováděcích předpisů k němu (dále jen „zákon“):
1) Provádí stavební řízení a povoluje stavby jednoduché a provozovny (dále jen
„stavby“) bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, dále jejich nástaveb, přístaveb a stavebních úprav.
2) Přijímá ohlášení stavebníků a sděluje jim, že nemá námitek proti provedení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací.
3) Vydává stavební povolení k žádostem stavebníků (občanů a organizací).
4) Povoluje změny staveb před jejich dokončením.
5) Rozhoduje o prodloužení platnosti stavebních povolení.
6) Vede řízení a vydává stavební povolení týkajících se terénních úprav, umisťování reklamních a propagačních zařízení.
7) Provádí kolaudační řízení a kolauduje stavby, pro které vydal stavební povolení, dále dokončené terénní úpravy a informační, reklamní a propagační zařízení, pokud tak stanovil při jejich povolení.
8) Na žádost stavebníka může vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby i před odevzdáním a převzetím všech dodávek, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby a předčasné užívání neohrožuje bezpečnost a zdraví osob
9) Rozhoduje v dohodě s dotčenými orgány státní správy o prozatímním užívání stavby ke zkušebnímu provozu před vydáním kolaudačního rozhodnutí a stanoví pro něj podmínky, vydává souhlas k zahájení zkušebního provozu.
10) Rozhoduje o změnách ve způsobu užívání stavby.
11) Nařizuje vlastníkům neprovádějícím řádně údržbu stavby, aby v určité lhůtě a za stanovených podmínek sjednali nápravu.
12) Nařizuje vlastníkům stavby, vyžaduje-li to zájem společnosti, provedení nezbytných úprav na stavbě nebo stavebním pozemku z důvodu hygienických, bezpečnostních, požárních a estetických. Přiměřené opatření činí i pokud se jedná o terénní úpravy.
13) Nařizuje vlastníkům staveb odstranění závadných staveb, staveb postavených bez povolení nebo v rozporu s ním, stavby, k nimž bylo stavební povolení zrušeno, dočasné stavby, odstranění informačních, reklamních a propagačních zařízení.
14) Nařizuje provedení neodkladných zabezpečovacích prací vlastníkům stavby, ohrožuje-li jeho stavba svým stavem život nebo zdraví osob, národohospodářské nebo kulturní hodnoty a je-li nezbytné stavbu ihned odstranit.
15) Nařizuje vlastníkům stavby její vyklizení, jestliže stavba bezprostředně ohrožuje život nebo zdraví osob a uvědomuje vlastníky pozemků o času, pravděpodobném rozsahu zásahů do práv vlastníků (uživatelů).
16) Je pověřeným orgánem ochrany přírody a krajiny. Vydává rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků. Vyjadřuje se k věcným břemenům.
17) Zajišťuje výkon státního stavebního dohledu nad prováděním, užíváním a odstraňováním staveb. Dále pak je v jeho pravomoci zastavení realizované stavby v případě vážného zájmu.
18) Nařizuje vlastníku stavby pořízení dokumentace skutečného provedení stavby nebo zjednodušené dokumentace (pasportu stavby).
19) Projednává, vede řízení a ukládá sankce ve věcech přestupků občanů a správních deliktů organizací.
20)  Vydává souhlas k povolení staveb speciálními stavebními úřady.
21) Zajišťuje evidenci a ukládá veškeré písemnosti, týkajících se stavebního povolení, kolaudačního rozhodnutí a jiných opatření, týkajících se staveb, vydaných v rámci přenesené pravomoci spolu s příslušnými spisy a doklady.
22) Rozhoduje o možnosti oprávnění vstupu na cizí pozemky či stavby pracovníkům jiných orgánů, organizací i občanům, pokud plní úkoly pro účely tohoto zákona.
23) Ukládá těm, kteří mají vlastnická práva k sousedním pozemkům či stavbám, aby trpěli provedení prací ze svých pozemků či staveb.
24)  Řeší občanskoprávní a jiné námitky.
25) Vydává územní rozhodnutí včetně sloučeného se stavebním povolením, pokud je předmětný pozemek součástí území se schválenou ÚPD.
26)  Eviduje a inventarizuje pozemky.

C) AGENDA DOPRAVY
V souladu se zákonem o pozemních komunikacích (silniční zákon) v platném znění:
1) Vykonává státní správu jako správní orgán ve věcech místních a účelových komunikací.
2) Rozhoduje o připojování a zřizování sjezdů, o úpravách nebo zrušení připojení a sjezdů na sousední nemovitosti (místní a účelové komunikace).
3) Vykonává státní odborný dozor.
4) Se souhlasem dopravního inspektorátu rozhoduje o uzavírce a objížďce.
5) V dohodě s dopravním inspektorátem povoluje zvláštní užívání.
6) Ukládá nezbytná opatření pro odvrácení ohrožení.
7) Povoluje v zastavěném území zřizování podzemních vedení v tělese komunikace.
8) Dává souhlas k umístění, údržbě nebo odstranění vedení na komunikaci nebo
v jejím tělese.
9) Mimo zastavěné území povoluje provedení křížení podzemního vedení s komunikacemi.
10) Povoluje případné umístění telekomunikačních vedení v silničním pomocném pozemku.
11) Rozhoduje o případných sporech mezi správci místních a účelových komunikací a správci vedení.
12) Ukládá pokuty organizacím.
13) Projednává přestupky v intencích zákona ve vztahu k místním a účelovým komunikacím.

D) AGENDA OSTATNÍ
1) Zajišťuje vyřizování stížností souvisejících s činnostmi celého odboru stavební úřad.
2) Vydává výpisy z Czech POINT.
3) Zajišťuje skartaci materiálů dle platných právních norem.

Chabařovice

Chabařovice mají dnes s místní částí Roudníky celkem 2500 obyvatel. Rozprostírají se na rovině, pod Krušnými horami. Májí přebytek vodních ploch, které ovlivňují místní mikroklima. Kromě rybochovného zařízení s koupalištěm a "chaťákem", mají všechny ostatní původ v důlní činnosti. Posledním případem je nedávno zatopená zbytková jáma Lomu Chabařovice s názvem Jezero Milada, rozlohou srovnatelná s Máchovým.

Povinné údaje dle zákona č. 106/1999 Sb.

Kontakty