Jste zde

Povinné údaje dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 

1. Úplný oficiální název

Městský úřad Chabařovice

2. Důvod a způsob založení
 
Dle zákona č. 128/200 Sb., o obcích ( obecní zřízení) v platném znění, je Město Chabařovice veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Město vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů.

V roce 1985 bylo město Chabařovice ( místní část Chabařovice a Roudníky) integrováno do Ústí nad Labem a bylo řízeno Obvodním národním výborem 2 Chlumec.

Na základě společenských změn po 17.listopadu 1989 schválila rada Národního výboru města Ústí nad Labem usnesením č. 210/90 ze dne 16.8.1990 vyčlenění Chabařovic a Roudníků z Obvodního národního výboru 2 Chlumec.

Mimořádné plenární zasedání Národního výboru města Ústí nad Labem ze dne 3.9.1990 schválilo předložený návrh na nové uspořádání orgánů samosprávy obcí a obvodů v okrese Ústí nad Labem od voleb do obecních zastupitelstev dne 24.11.1990.

Tímto aktem se město Chabařovice opětně stalo samostatným právním subjektem.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

adresa:
Městský úřad Chabařovice
Husovo náměstí 183
403 17 Chabařovice
úřední hodiny:
PO a ST 8:00 - 17:00 hod.
telefon:
+420 475 225 396
telefonní seznam úřadu
fax:  + 420 225 475 412
  www:  http://www.chabarovice.cz 
  podatelna:  podatelna@chabarovice.cz
  další elektronické adresy:  ID datové schránky: 7hfbvkh

5. Bankovní spojení

ČS 0882509369/0800

6. IČO
00556912

7. DIČ

CZ00556912

8. Dokumenty

Vyhlášky a směrnice
Usnesení rady města
Usnesení zastupitelstva města
Rozpočet města Chabařovice
 

9. Žádosti o informace

  • osobně na podatelně MěÚ Chabřovice
  • písemně na adresu MěÚ Chabařovice
  • elektronicky na adrese

10. Příjem žádostí a dalších podání
  
Podat žádost, stížnost, podnět nebo předložit návrh popř. obdržet rozhodnutí je možné osobně na Městském úřadě Chabařovice nebo poštou na adresu:

Městský úřad Chabařovice
Husovo náměstí 183
403 17 Chabařovice

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutím vydaným Městským úřadem Chabařovice se podávají prostřednictvím tohoto obecního úřadu ve stanovené lhůtě Krajskému úřadu Ústeckého kraje.
Lhůty a způsoby stanovují zvláštní předpisy ( např. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení), a jsou vždy obsaženy v textu poučení na konkrétním rozhodnutí. Opravné prostředky proti rozhodnutím orgánů obce v samostatné či přenesené působnosti lze podat kdykoliv písemně nebo ústně Krajskému úřadu Ústeckého kraje.

Došlo-li rozhodnutím úřadu ke zkrácení práv fyzické nebo právnické osoby, lze podat žalobu k příslušnému soudu. Proti rozhodnutí Městského úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání zašlete na adresu:

Městský úřad Chabařovice
Husovo náměstí 183
403 17 Chabařovice

Městský úřad rozhodne o odvolání do 15 dnů od doručení. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat. Žadatel se může podání informace dožadovat u soudu na základě zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

12. Formuláře

Formuláře a tiskopisy

13. Návody pro řešení životních situací

Portál veřejné správy České republiky

14. Nejdůležitější předpisy
  
* Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
* Zákon č. 172/1990 Sb. o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí
* Zákon č. 500/2004 - správní řád
* Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
* Zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí
* Zákon č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
* Zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
* Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
* Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
* Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách
* Zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
* Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
* Zákon č. 138/1973 Sb. o vodách
* Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
* Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
* Zákon č. 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech
* Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
* Zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech
* Zákon č. 482/1991 Sb. o sociální potřebnosti
* Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
* Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

Zákony jsou k nahlédnutí na Městském úřadě.

15.  Sazebník úhrad za poskytování informací
  
Město poskytuje informace zdarma.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

17. Seznam organizací

Základní škola
Mateřská škola
Základní umělecká škola

18. Zpracování osobních údajů - GDPR 

Informační memorandum dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE:

Město Chabařovice
sídlo: Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice IČO: 00556912

KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ: BDO Advisory s.r.o. - Ing. Petr Štětka
Telefon: 731 609 403, 734 647 701
E-mail: gdpr@bdo.cz petr.stetka@bdo.cz

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ, PRO KTERÉ JSOU OSOBNÍ ÚDAJE URČENY, A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ:
Osobní údaje správce zpracovává na základě právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Způsob a rozsah zpracování osobních údajů v jednotlivých agendách stanovují příslušné právní předpisy. Příkladem takových zpracování může být např. vydávání dokladů, místní poplatky, matrika, přestupky, agendy stavebního odboru apod.

Dále osobní údaje správce zpracovává, protože je to nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Takto např. zpracovává osobní údaje při uzavírání nájemních smluv, kupních smluv nebo smluv s dodavateli správce.

Osobní údaje správce také zpracovává, pokud je to nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen na základě zákona o obcích. To se např. děje, při komunikaci se správcem.

V omezených případech správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Správce sdílí osobní údaje s okruhem oprávněných subjektů daných zákonem, jako jsou např. orgány veřejné správy (Finanční úřad, Policie ČR, soudy, jednotlivá ministerstva atd.). Předávání osobních údajů se v těchto případech děje vždy dle požadavků příslušného právního předpisu.

Správce také sdílí osobní údaje se svými řízenými organizacemi, a to vždy jen za účelem a v rozsahu nutném k jejich fungování a/nebo poskytování jejich služeb.

Osobní údaje správce předává i dalším organizacím (dodavatelé apod.), které správci poskytují dodávky nebo služby, jejichž součástí může být zpracování osobních údajů.

Podmínky a rozsah předávání i samotného zpracování osobních údajů jsou vždy založeny na smlouvě o zpracování osobních údajů, která odráží požadavky čl. 28 Nařízení.

Předání/zpřístupnění osobních údajů správcem se také může dít z důvodu veřejného zájmu (např. nahrávání jednání zastupitelstva) a jeho rozsah i způsob je vždy podložen příslušným právním předpisem.

ZÍSKÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Správce získává osobní údaje přímo od subjektu údajů.

Správce osobní údaje získává i nepřímo (např. veřejné rejstříky, dohledový systém, jednání zastupitelstva a další veřejně dostupné zdroje), ale vždy v rozsahu a způsobem podle příslušného právního předpisu.

DOBA, PO KTEROU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY:

Osobní údaje jsou uchovány pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v tomto informačním memorandu (nebo jiných účelů, které vám byly nebo mohou být sděleny) nebo po dobu požadovanou smlouvami uzavřenými s třetími stranami, příslušnými zákony či jinými právními/vnitřními předpisy.

Správce se zejména zajišťuje, aby osobní údaje byly uchovávány a podle potřeby bezpečně vymazány nebo zničeny v souladu s jeho zásadami uchovávání údajů, jak jsou uvedeny ve Spisovém a skartačním řádu Městského úřadu Chabařovice.

SUBJEKTY ÚDAJŮ MAJÍ PODLE NAŘÍZENÍ NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE INFORMACÍ A PŘÍSTUPU K OSOBNÍM ÚDAJŮM:
Právo na přístup k osobním údajům
Dle čl. 15 Nařízení má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje zejména právo získat od správce osobních údajů:
a) potvrzení, zda zpracovává osobní údaje subjektu údajů,
b) informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
c) v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

Právo na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů
Dle čl. 16 Nařízení má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude správce osobních údajů zpracovávat. Subjekt údajů má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm správce zpracovává, nejsou přesné. Oprava bude provedena bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti správce.
Právo na výmaz osobních údajů, nejsou-li již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny Dle čl. 17 Nařízení má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce osobních údajů neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních

údajů. Správce osobních údajů má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může kontaktovat správce osobních údajů nebo pověřence.

Právo na omezení zpracování osobních údajů
Dle čl. 18 Nařízení má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.
Dle čl. 19 Nařízení má subjekt údajů právo na oznámení ze strany správce osobních údajů v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů.
Právo vznést námitku je-li zpracování prováděno pro účely oprávněných zájmů správce
Dle čl. 21 Nařízení má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu správce osobních údajů.
V případě, že správce osobních údajů neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, správce osobních údajů zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Právo podat proti správci stížnost u dozorového orgánu

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu ke zpracování osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení, má subjekt údajů právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, a to u správce osobních údajů.
Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to písemně u správce osobních údajů.

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování
Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Správce osobních údajů uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování s právními účinky pro subjekty údajů, aniž by existovala možnost lidského zásahu do tohoto procesu.

19. Veřejně přístupné registry

Město nevede licenční nebo podlicenční smlouvy.

 

Chabařovice

Chabařovice mají dnes s místní částí Roudníky celkem 2500 obyvatel. Rozprostírají se na rovině, pod Krušnými horami. Májí přebytek vodních ploch, které ovlivňují místní mikroklima. Kromě rybochovného zařízení s koupalištěm a "chaťákem", mají všechny ostatní původ v důlní činnosti. Posledním případem je nedávno zatopená zbytková jáma Lomu Chabařovice s názvem Jezero Milada, rozlohou srovnatelná s Máchovým.

Povinné údaje dle zákona č. 106/1999 Sb.

Kontakty