Jste zde

Povinné údaje dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 

1. Úplný oficiální název

Městský úřad Chabařovice

2. Důvod a způsob založení
 
Dle zákona č. 128/200 Sb., o obcích ( obecní zřízení) v platném znění, je Město Chabařovice veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Město vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů.

V roce 1985 bylo město Chabařovice ( místní část Chabařovice a Roudníky) integrováno do Ústí nad Labem a bylo řízeno Obvodním národním výborem 2 Chlumec.

Na základě společenských změn po 17.listopadu 1989 schválila rada Národního výboru města Ústí nad Labem usnesením č. 210/90 ze dne 16.8.1990 vyčlenění Chabařovic a Roudníků z Obvodního národního výboru 2 Chlumec.

Mimořádné plenární zasedání Národního výboru města Ústí nad Labem ze dne 3.9.1990 schválilo předložený návrh na nové uspořádání orgánů samosprávy obcí a obvodů v okrese Ústí nad Labem od voleb do obecních zastupitelstev dne 24.11.1990.

Tímto aktem se město Chabařovice opětně stalo samostatným právním subjektem.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

adresa:
Městský úřad Chabařovice
Husovo náměstí 183
403 17 Chabařovice
úřední hodiny:
PO a ST 8:00 - 17:00 hod.
telefon:
+420 475 225 396
telefonní seznam úřadu
fax:  + 420 225 475 412
  www:  http://www.chabarovice.cz 
  podatelna:  podatelna@chabarovice.cz
  další elektronické adresy:  ID datové schránky: 7hfbvkh

5. Bankovní spojení

ČS 0882509369/0800

6. IČO
00556912

7. DIČ

CZ00556912

8. Dokumenty

Vyhlášky a směrnice
Usnesení rady města
Usnesení zastupitelstva města
Rozpočet města Chabařovice
 

9. Žádosti o informace

  • osobně na podatelně MěÚ Chabřovice
  • písemně na adresu MěÚ Chabařovice
  • elektronicky na adrese

10. Příjem žádostí a dalších podání
  
Podat žádost, stížnost, podnět nebo předložit návrh popř. obdržet rozhodnutí je možné osobně na Městském úřadě Chabařovice nebo poštou na adresu:

Městský úřad Chabařovice
Husovo náměstí 183
403 17 Chabařovice

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutím vydaným Městským úřadem Chabařovice se podávají prostřednictvím tohoto obecního úřadu ve stanovené lhůtě Krajskému úřadu Ústeckého kraje.
Lhůty a způsoby stanovují zvláštní předpisy ( např. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení), a jsou vždy obsaženy v textu poučení na konkrétním rozhodnutí. Opravné prostředky proti rozhodnutím orgánů obce v samostatné či přenesené působnosti lze podat kdykoliv písemně nebo ústně Krajskému úřadu Ústeckého kraje.

Došlo-li rozhodnutím úřadu ke zkrácení práv fyzické nebo právnické osoby, lze podat žalobu k příslušnému soudu. Proti rozhodnutí Městského úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání zašlete na adresu:

Městský úřad Chabařovice
Husovo náměstí 183
403 17 Chabařovice

Městský úřad rozhodne o odvolání do 15 dnů od doručení. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat. Žadatel se může podání informace dožadovat u soudu na základě zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

12. Formuláře

Formuláře a tiskopisy

13. Návody pro řešení životních situací

Portál veřejné správy České republiky

14. Nejdůležitější předpisy
  
* Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
* Zákon č. 172/1990 Sb. o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí
* Zákon č. 500/2004 - správní řád
* Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
* Zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí
* Zákon č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
* Zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
* Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
* Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
* Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách
* Zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
* Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
* Zákon č. 138/1973 Sb. o vodách
* Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
* Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
* Zákon č. 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech
* Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
* Zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech
* Zákon č. 482/1991 Sb. o sociální potřebnosti
* Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
* Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

Zákony jsou k nahlédnutí na Městském úřadě.

15.  Sazebník úhrad za poskytování informací
  Sazebník úhrad za poskytnutí informací

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

17. Seznam organizací

Základní škola
Mateřská škola
Základní umělecká škola

18. Zpracování osobních údajů - GDPR 

Informační memorandum dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)

Správce údajů: Město Chabařovice

Kontakty na správce najdete v bodě č.4

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce (Město Chabařovice) jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v obci. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

marek.komarek@sms-sluzby.cz , tel. +420 725 983 171

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech[1]. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v obci (odborně řečeno – naše obec je zpracovává jako správce), máte právo:

- Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad viz bod č.15. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.

- Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).

- Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).

-----------------------------------

[1] Čl. 38 odst. 5 ON

- Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“). Jejich obecný přehled zveřejňujeme níže.

- Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu podatelna@chabarovice.cz  zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.

- Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům se musíte identifikovat a uvést na sebe kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti.

- Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

Jaké osobní údaje v jednotlivých agendách („účelech zpracování“) zpracováváme?

Velkou část údajů o občanech obce, vlastnících nemovitostí v naší obci nebo dalších lidech zpracováváme, protože nám to přímo ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy (například zákon o evidenci obyvatel, zákony o volbách, stavební zákon, zákon o obcích, o místních poplatcích, o matrikách, zákon o svobodném přístupu k informacím a mnoho dalších). Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o uzavření manželství, o úmrtí a další údaje, zejména ze žádostí a dalších podání. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti státním a dalším úřadům a veřejným institucím.

Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich zástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. Na základě smluv také zpracováváme údaje o kupcích a nájemcích nemovitostí. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR, zdravotním pojišťovnám a dalším úřadům.

Dále na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu zpracováváme některé osobní údaje v dalších evidencích, například pro informování občanů, pro oceňování jejich jubileí, zajištění některých služeb (např. vyúčtování vodného a stočného), pro vypořádání veřejného projednání územního plánu a pro další účely. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, v některých oblastech je předáváme i dalším příjemcům (například v oblasti územního plánu jeho pořizovateli).

Na základě oprávněného zájmu obce zpracováváme některé osobní údaje v rámci ochrany majetku obce (například kamerové systémy, zabezpečení objektů), v rámci ochrany informačních a komunikačních systémů obce (například IP adresy návštěvníků webu, přihlašování na wifi). S těmito údaji pracují pouze určení zaměstnanci na našem úřadě, v případě incidentů je poskytneme Policii ČR či dotčeným osobám.

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.

Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie.

Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

 

19. Veřejně přístupné registry

Město nevede licenční nebo podlicenční smlouvy.

 

Chabařovice

Chabařovice mají dnes s místní částí Roudníky celkem 2500 obyvatel. Rozprostírají se na rovině, pod Krušnými horami. Májí přebytek vodních ploch, které ovlivňují místní mikroklima. Kromě rybochovného zařízení s koupalištěm a "chaťákem", mají všechny ostatní původ v důlní činnosti. Posledním případem je nedávno zatopená zbytková jáma Lomu Chabařovice s názvem Jezero Milada, rozlohou srovnatelná s Máchovým.

Povinné údaje dle zákona č. 106/1999 Sb.

Kontakty